REGULAMIN WYKONANIA USŁUG SERWISOWYCH

§1

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wydania sprzętu za wzrotem pokwitowania na sprzęt przyjęty do naprawy bez sprawdzania tożsamości odbierającego, za wyjątkiem, gdy z okoliczności towarzyszących wydaniu wynika, że po odbiór zgłasza się osoba niuprawniona.
2. Zleceniodawca oświadcza, że sprzęt jest uszkodzony.

§2

3. Wstępna ocena rodzaju uszkodzenia i zakresu naprawy może ulec zmianie w trakcie realizacji zlecenia.
4. Koszt diagnozy i dojazdu jest wliczony w koszt naprawy.
5. W przypadku rezygnacji z naprawy, niedostępności części, lub innych okoliczności, na które Zleceniobiorca nie ma wpływu, koszt wezwania (50 zł) i diagnozy (40 zł) jest ponoszony przez Zleceniodawcę. W wypadku diagnostyki lodówek koszt wezwania wynosi 90 zł. Dla klientów firmowych koszt diagnostyki wraz z dojazdem wynosi 110 zł netto
6. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Zleceniodawca pokrywa koszty dojazdu serwisu wg cennika warsztatu serwisowego.
7. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę o dokładnym koszcie naprawy przed dokonaniem naprawy.

§3

8. Okres naprawy nie może przekraczać 14 dni od dnia odebrania spzętu do naprawy.
9. Przedłużenie okresu naprawy możliwe przy dwustronnej zgodzie.
10. W wyjątkowych okolocznościach nie spowodowanych z winy umyślnej Zleceniobiorcy, ostateczny termin wykonania usługi może ulec zmianie.
11. Zleceniobiorca zobowiązuje się zwrócić sprzęt w maksymalny okres do 14 dni, w stanie nie gorszym, niż w moment przyęcia.
12. Opłaty za wykonaną usługę są przyjmowane gotówka.

§4

13. W sytuacji odmowy przez Zleceniodawcę przyjmowania naprawionego sprzętu w terminie 14 dni od daty dokonania naprawy, następuje rozliczanie kosztów magazyowania sprzętu w wysokości 2% ceny usługi za każdy dzień magazynowania. Koszty przechowywania, o których mowa w punkcie 14 nie mogą być naliczane za okres dłuższy niż 60 dni.
14. Po upływie 60 dni sprzęt ulega złomowaniu-znisczczeniu przez Zleceniobiorcę, bez konieczności dodatkowego powiadamiania Zleceniodawcy.
15. W przypadku złomowania-znisczczenia przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze tytułem złomowania-znisczczenia w stosunku do Zleceniobiorcy.

§5

16. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy 6 mesięcy gwarancji na wykonaną naprawę sprzętu licząc od daty naprawy sprzętu.
17. Gwarancją nie są obięte części, wykorzystane w ramach naprawy. Gwarancji na części udziela producent.

§6

18. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane w celu podniesienia jakości świadczonych usług i wyjaśnienia sytuacji kontrowersyjnych.